BONNE RENTREE A TOUS -5 % AVEC LE CODE "PRIVE"

warunki sprzedaży Boisprive.fr

Ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wyłącznie sprzedaż dokonaną przez Boisprive.fr za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Są one dostępne na stronie internetowej i będą rozstrzygać, w razie potrzeby, w przypadku konfliktu przepisów, na innych warunkach, nawet tych, które zostały podjęte na zamówienie od kupującego.

Ogólne warunki sprzedaży, obowiązujące, obowiązują w dniu zatwierdzenia zamówienia. Implikują akceptację, uprzednią i bez zastrzeżeń.

W istocie Boisprive.fr zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie niektórych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Jednakże pozostałe zamówienia pozostają uzależnione od obowiązujących warunków w momencie zakończenia sprzedaży.

Jak zamówić

Przed zatwierdzeniem zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży obowiązującymi w dniu sprzedaży. Akceptacja tych nie wymaga odręcznego podpisu od klienta.

Użytkownik jest zobowiązany do podania konkretnych danych, w tym dokładnej tożsamości odbiorcy zamówienia, adresu dostawy i rozliczenia oraz adresu e-mail, na który zostanie skierowane potwierdzenie zamówienia i główne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Każde zamówienie, które nie mogło zostać zrealizowane z powodu opóźnienia spowodowanego przez klienta, spowoduje rozliczenie.

W przypadku anulowania zamówienia, klient będzie odpowiedzialny za kwotę odpowiadającą już narażonym kosztom, powiększoną o 20 zamówionej kwoty.

Faktury będą wystawiane na rzecz firmy fakturowej poinformowanej w momencie realizacji zamówienia.

Faktury są dostępne w sekcji “Moje konto”. Można je pobrać i wydrukować.

Cena

Nasze ceny podane na stronie internetowej są wszystkie podatki wliczone w cenę i są wyrażone w euro.

Nie obejmują one kosztów dostawy, które są obliczane zgodnie z miejscem docelowym i/lub żądaną metodą dostawy. Zostaną one wymienione przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia i naliczone oprócz ceny zakupionych produktów.

Boisprive.fr zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, ale zobowiązuje się do stosowania stawek obowiązujących w momencie, gdy klient zatwierdzi zamówienie.

Płatności

Płatność dokonywana jest kartą kredytową (Visa, Mastercard) za pośrednictwem naszego partnera Stripe.

Przygotowanie zamówienia rozpocznie się dzień po otrzymaniu wszystkich niezbędnych przedmiotów (pełna płatność zamówienia).

Dostawy

Produkty zostaną dostarczone na adres dostawy wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.

Terminy dostaw są zawsze podane jako wskazówka i nie mogą być uważane za umowne.

Niemniej jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje opóźnienia w dostawie lub utraty paczek spowodowanego przez osobę trzecią lub przez fakt lub z powodu nieprzewidywalnej i niedoścignionej przyczyny stanowiącej przypadek siły wyższej. Przeniesienie ryzyka utraty i pogorszenia jakości produktów będzie dokonywane od samego początku tych produktów, przy czym te ostatnie będą narażone na ryzyko i niebezpieczeństwo klienta, który w przypadku uszkodzenia będzie mógł złożyć jakiekolwiek skargi do przewoźnika na obowiązujących warunkach prawnych i regulacyjnych.

Przy dostawie klient jest zobowiązany do weryfikacji zgodności zamówionych i dostarczonych produktów. Ma trzy (3) dni od otrzymania do powiadomienia Boisprive.fr, listownie zalecanym z zawiadomieniem o otrzymaniu, o wszelkich roszczeniach o niezgodność dostarczonych produktów, wraz z całą odpowiednią dokumentacją. Po tym okresie i nieprzestrzeganiu tych procedur produkty zostaną uznane za zgodne i wolne od jakichkolwiek widocznych wad, a żadne roszczenie nie może zostać skutecznie przyjęte parBoisprive.fr

Zasady zwrotów

Zgodnie z obowiązującą ustawą Hamon, klient ma 14 dni od otrzymania zamówienia na wycofanie.

Oto warunki zwrotu:

W przypadku wszystkich produktów koszty zwrotu są obowiązkiem kupującego.
Przesyłki muszą być wykonane w oryginalnym opakowaniu niezadrzwiowym pod adresem 78 bis rue des merlettes 78110 Vesinet po powiadomieniu i opisie przyczyny zwrotu pocztą elektroniczną na adres retour@Boisprive.fr
Rozpakowane, otwarte, używane, wypróbowane lub rozpoczęte produkty nie będą akceptowane w zamian i dlatego nie zostaną zwrócone.

Siła wyższa

W przypadku działania siły wyższej, aby zapobiec wykonaniu przez Boisprive.fr swoich zobowiązań, musi poinformować klienta za pomocą wszelkich środków i tak szybko, jak to możliwe. Wykonywanie zobowiązań Boisprive.fr zostanie zawieszone na czas trwania działania siły wyższej.

W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, wszelkie wszelkiego rodzaju zdarzenia, w sposób racjonalny, pozostające na Boisprive.fr, takie jak działanie przewoźnika lub dostawcy, strajk, zakończenie lub przerwanie środków transportu bez względu na przyczynę, strajk lub blokadę w branżach lub transakcjach istotnych i niewykonalnych produktów obejmujących , zamknięcie lub przerwanie sieci telekomunikacyjnych lub trudności specyficzne dla sieci telekomunikacyjnych, istnienie przepisów prawnych lub regulacyjnych mających wpływ na wprowadzanie do obrotu lub dystrybucję produktów.

Przepisy różne

Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością sprzedającego do momentu pełnej zapłaty faktury przez kupującego. Jednakże od początku naszego lokalu będzie ponosić ryzyko utraty, degradacji lub zniszczenia dostarczonych towarów.

W przypadku stwierdzenia, że postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są w całości lub w części nieważne, nieważność ta nie będzie miała wpływu na ważność niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Niewywiązanie się przez klienta z obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do jakiegokolwiek przypadku zapłaty ceny zamówienia, może skutkować zawieszeniem dostępu do Usługi Boisprive.fr.

W związku z tym Boisprive.fr zastrzega sobie prawo do odmowy zamówienia od klienta, z którym taki spór istnieje.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są w języku francuskim i podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku sporu klient i Boisprive.fr dołożą starań, aby rozwiązać polubownie i w duchu swoich umów wszelkie trudności, które mogą pojawić się przy interpretacji lub stosowaniu tych umów.

Jeśli tego nie zrobią, wszelkie spory, o ile nie uzgodnią inaczej, zostaną skierowane do właściwych sądów zgodnie z warunkami prawa powszechnego.

Back to Top