Boisprive.fr verkoopvoorwaarden

Algemene

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op de verkoop van Boisprive.fr via haar website.

Ze zijn toegankelijk op de website en zullen, indien nodig, in geval van een conflict van regels, op andere voorwaarden, zelfs die op een aankooporder van de koper zegevieren.

De algemene verkoopvoorwaarden, van toepassing, zijn die van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt gevalideerd. Ze impliceren acceptatie, vooraf en onvoorwaardelijk.

Boisprive.fr behoudt zich immers het recht voor om op elk moment een aantal bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

Uitstaande orders blijven echter onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden op het moment dat de verkoop werd voltooid.

Bestellen

Voordat de bestelling werd gevalideerd, verklaart de klant dat hij op de dag van de verkoop op de hoogte is van de algemene verkoopvoorwaarden en zich aan de algemene verkoopvoorwaarden heeft gehouden. Voor de aanvaarding hiervan is geen handgeschreven handtekening van de klant vereist.

U bent verplicht om specifieke gegevens te verstrekken, waaronder de exacte identiteit van de ontvanger van de bestelling, het leverings- en factuuradres en het e-mailadres waar een bevestiging van de bestelling en de belangrijkste bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden aan u worden gericht.

Elke bestelling die niet kon worden uitgevoerd als gevolg van een vertraging als gevolg van de klant zal resulteren in facturering.

In geval van annulering van zijn bestelling is de klant aansprakelijk voor een bedrag dat overeenkomt met de reeds blootgestelde kosten, vermeerdeidsvan een vergoeding van 20 van het bestelde bedrag.

Facturen worden gemaakt aan het factuurbedrijf op de hoogte op het moment van de bestelling.

Facturen zijn toegankelijk via de sectie ‘Mijn account’. Ze kunnen worden gedownload en afgedrukt.

Prijs

Onze prijzen vermeld op de website zijn alle belastingen inbegrepen en worden uitgedrukt in euro’s.

Deze zijn exclusief afleverkosten, die worden berekend op basis van de bestemming en/of de gewenste leveringsmethode. Ze worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling en in rekening gebracht in aanvulling op de prijs van de gekochte producten.

Boisprive.fr behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de tarieven toe te passen die van kracht zijn op het moment dat de klant de bestelling valideert.

Betaling

Betaling gebeurt met Credit Card (Visa, Mastercard) via onze partner Stripe.

De ordervoorbereiding begint de dag na ontvangst van alle benodigde artikelen (volledige betaling van de bestelling).

Levering

De producten worden tijdens het bestelproces afgeleverd op het door de klant aangegeven afleveradres.

Levertijden worden altijd als indicatie gegeven en kunnen niet als contractueel worden beschouwd.

Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een vertraging in de levering of het verlies van pakketten veroorzaakt door een derde partij of door uw feit of vanwege een onvoorspelbare en onoverkomelijke oorzaak die een geval van overmacht vormt. De overdracht van de risico’s van verlies en verslechtering van de producten zal vanaf het begin van deze producten worden uitgevoerd, waarbij de laatste met gevaar en gevaar van de klant reist, die in geval van schade klachten kan indienen bij de vervoerder onder de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke voorwaarden.

Bij levering moet de klant controleren of de bestelde en geleverde producten in overeenstemming zijn. Het heeft drie (3) dagen na ontvangst om Boisprive.fr per brief met kennisgeving van ontvangst, van alle verzoeken om niet-naleving van de geleverde producten, met alle relevante documentatie, in kennis te stellen. Na deze periode en het niet naleven van deze procedures, zullen de producten worden geacht compliant en vrij van eventuele schijnbare gebreken en geen enkele claim kan geldig worden aanvaard parBoisprive.fr

Retourbeleid

In overeenstemming met de geldende Hamon Act heeft de klant 14 dagen na ontvangst van zijn bestelling om in te trekken.

Hier zijn de terugkeervoorwaarden:

Voor alle producten zijn de retourkosten de verantwoordelijkheid van de koper.
Zendingen moeten worden uitgevoerd in unord deur originele verpakking op 78 bis rue des merlettes 78110 Vesinet na kennisgeving en beschrijving van de reden voor terugkeer per e-mail naar retour@Boisprive.fr
Onverpakte, geopende, gebruikte, beproefde of gestarte producten worden niet in ruil geaccepteerd en worden daarom niet terugbetaald.

Overmacht

In geval van overmacht om te voorkomen dat Boisprive.fr zijn verplichtingen nakomt, moet zij de cliënt op alle mogelijke manieren en zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De uitvoering van Boisprive.fr verplichtingen wordt opgeschort voor de duur van overmacht.

In de zin van deze algemene verkoopvoorwaarden, elke gebeurtenis van welke aard dan ook, redelijkerwijs buiten de controle van Boisprive.fr, zoals het optreden van de vervoerder of leverancier, de staking, de beëindiging of onderbreking van het vervoermiddel, ongeacht de oorzaak, staking of uitsluiting in de industrieën of de handel van essentiële en niet-substitueerbare producten waarbij , het stilleggen of onderbreken van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken, het bestaan van wettelijke of regelgevende bepalingen die van invloed zijn op het op de markt brengen of distribueren van producten.

Diverse bepalingen

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de volledige betaling van de factuur heeft. Het zal echter het risico van verlies, degradatie of vernietiging van de geleverde goederen dragen, vanaf het begin van ons pand.

In het geval dat een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijkt te zijn, heeft deze nietigheid geen invloed op de geldigheid van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Het niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze verkoopvoorwaarden, en met name met betrekking tot elk incident van betaling van de prijs van een bestelling, kan leiden tot opschorting van de toegang tot de Boisprive.fr Service.

Bijgevolg behoudt Boisprive.fr zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant bij wie een dergelijke procedure bestaat.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn in het Frans en vallen onder de Franse wetgeving.

In geval van een geschil zullen de opdrachtgever en Boisprive.fr ernaar streven om eventuele moeilijkheden bij de interpretatie of toepassing van deze overeenkomsten in der minne en in de geest van hun overeenkomsten op te lossen.

Indien zij dit niet doen, zal elk geschil, tenzij zij anders overeenkomen, onder de voorwaarden van het gewoonterecht aan de bevoegde rechterlijke instanties worden voorgelegd.

Back to Top